Puhdistettu bensiini puhdistettu bensa bensin 100ml muovipullo

Startsidan > Nya produkter / åter i lager

Puhdistettu bensiini puhdistettu bensa bensin 100ml muovipullo
Tuotekoodi
104238
Toimituskulut
3,50 €
2,82 € MOMS 0,00 %
st

Tuote 104238. Puhdistettu bensiini bensin 100 ml muovipullo. Helposti syttyvä, vain nouto. Suositellaan käytettäväksi hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkona. Avotulen  käyttö tuotteen läheisyydessä ehdottomasti kielletty.
- Askarteluun
- Joihinkin keittimiin
- Tekstiilien tahranpoistoon
- Poistaa esim. ihovoide-, jäätelö-, kaakao-, kahvi-, majoneesi-, pihka-, purukumi-, rasva- ja ruohotahroja
- Kokeile aina ensin huomaamattomaan kohtaan !

Merkinnät
1272/2008 (CLP)

GHS08 - GHS07 - GHS02 - GHS09

Signalord: Fara. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna. H315 Orsakar hudirritation. H336 Kan orsaka sömnighet eller yrsel. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Skyddsangivelser P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala föreskrifter. P102 Förvaras utom räckhåll för barn

P280 Använd skyddshandskar. Innehåller kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska.

tech
tech
SP-Elektroniikka Oy
Merikoskenkatu 12
FI-90500, Oulu
Oulu
FINLAND
+358-8-5565 858
tilaukset(at)spelektroniikka.fi
1007918-9